Zoeken  Home  Contact
Stichting Trésor Utrecht


vorige
nummer volgende 
nummer

nummer 13, oktober 2004

Inhoud

inhoudsopgave

Van de redactie

In Trésor Nieuws houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwsfeiten. Er zijn momenten, zoals in de afgelopen periode, dat er heel veel dingen tegelijk gebeuren. Dit nummer weerspiegelt dat.

Heel belangrijk nieuws vormt het afscheid van Joep Moonen van Trésor. Zonder zijn inzet was Trésor nooit gerealiseerd. Hij kan dan ook met veel trots en tevredenheid hierop terugkijken. Met recht "chapeau"! Hans Pfeiffer, ex-bestuurslid en goede vriend van Joep, staat stil bij zijn afscheid.
Van Joep's hand lag er nog een prachtig artikel over vogelspinnen, dat we u zeker niet willen onthouden. Voorts schreef hij nog een bijdrage over het afscheid van een ander lid van de Association Trésor in Frans Guyana, Alain Menseau en zijn vrouw, Sylvia Lochon.

Het bestuur is erg blij met de samenwerking met een nieuw fonds, gericht op natuureducatie. Hierover leest u meer in het tweede artikel. Door de samenwerking zullen er op het educatieve vlak meer initiatieven genomen kunnen worden.

Ook bij de donateursdag van 23 mei jongstleden wordt stilgestaan. Begin dit jaar werd de tienduizendste vierkante meter geadopteerd! Deze gebeurtenis werd op de donateursdag luister bijgezet.

Tenslotte de aangekondigde donateursreis 2005 naar Frans Guyana. Een unieke ervaring en -reis, waarbij kennis maken met de natuur voorop staat, onder deskundige begeleiding. Heeft u interesse, meldt u zich dan aan.inhoudsopgave

Joep Moonen neemt afscheid
als conservator van Trésor

Hans Pfeiffer, oud bestuurslid

Al in 1991 heeft Joep Moonen pogingen gedaan om het Trésor gebied veilig te stellen tegen houtkap en andere aantasting. Hij had gezien hoe interessant het terrein was, het stond toen nog bekend als "Placer Trésor". Hij maakte een rapportage en probeerde internationaal het WWF warm te maken om het op te kopen en legde contacten met de eigenaar: de Katholieke Kerk in Frans Guyana.

In die dagen was Trésor nog alleen per veerboot via Roura te bereiken en dan verder over de huidige weg die toen echter nog alleen uit glibberige laterietklei, kuilen en stenen bestond, en natuurlijk via de rivier.
Maar je kon dan tenslotte via een oud pad het bos in en al gauw kwam je onder de indruk. Toen ik er voor het eerst kwam in 1993 lag de pont al aan de kant, Roura kon per brug bereikt worden, maar de weg was nog moeilijk te benutten. Een dag in Trésor deed echter dat probleempje snel vergeten!!

Joeps pogingen om het gebied veilig te stellen ontmoetten wel belangstelling, maar resulteerden in niet meer dan aanmoedigende woorden van WWF en de toezegging van de Bisschop dat de kerk dat men een afwachtende houding zou aannemen. Wat teleurgesteld gaf Joep mij bij ons eerste bezoek zijn dossier over Trésor mee, toen ik hem beloofde in Nederland nog eens ervoor rond te kijken. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de aankoop en veiligstelling. Joep heeft daarna steeds gewerkt als "our man in town" in Frans Guyana, hij zorgde voor de contacten zodat het Stichtingsbestuur overal goed kon binnenkomen bij de overheden in Cayenne. Tevens zorgde hij er met hulp van het kadaster voor dat het reservaat vorm kreeg door grensafbakening. Het oprichten van dit reservaat ondervond ook wel moeilijkheden door lokaal onbegrip, maar ook dat werd overwonnen. Door zijn inspanning wordt het Tresorreservaat nu ook door schoolklassen bezocht.

Ik bewaar aan deze periode van samenwerking goede herinneringen: wij kwamen samen op Emerald Jungle Village, het ecocentrum van Joep en zijn vrouw Marijke. Daar werd ik goed verzorgd en dan planden wij wie bezocht moest worden om het proces te oliën. Natuurlijk bezochten we ook steeds Trésor, al of niet met gasten.

Bij het beheer van het gebied was Joep steeds een centrale figuur, naast de grensbewaking bracht Joep steeds rapport uit over alle bijzonderheden die hij van dier en plant zag. Spectaculair was ook de aanleg van de trail met hulp van onmisbare vrijwillige hulp. Je zal in dit gebied zo'n route maar uit moeten zetten en vervolgens ook uitkappen!! De kroon erop werd gezet door de bouw van ons ontvangst carbet, dat Joep ontwierp. Hij zorgde voor de vergunningen, --ik weet dat hem dat veel ergernis gaf--, voor de houtaankoop en tenslotte voor de mannen die het geheel bouwden.

Nu Joep zich als conservator heeft teruggetrokken, is het goed nog eens te onderstrepen welk een belangrijke rol hij voor het natuurbehoud in dit stukje wereld heeft vervuld. Dat blijft hij vanuit EJV zeker doen, al is het op afstand van Trésor. Wij wensen de Moonens daarbij alle goeds toe!


inhoudsopgave

Veel belangstelling voor
de Trésor donateursdag 2004

Vijko Lukkien, secretaris Stichting Trésor

De organisatoren van de tweede donateursdag van de Stichting Trésor konden op zondag 23 mei j.l. zeer tevreden zijn. Deze dag, georganiseerd in het (tropische) kassencomplex van de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht, werd bezocht door ruim honderd donateurs die voor het overgrote deel 's ochtends om 10.00 uur al aanwezig waren en tot vier uur in de middag zijn gebleven. De belangstelling voor de verschillende presentaties en rondleidingen was zo groot dat deze meerdere keren achtereen gegeven moesten worden. Kortom een verheugend feit voor zowel het Bestuur van de Stichting als de (vrijwillige) medewerkers aan het Trésorproject om zich op deze wijze nog een extra gesteund te voelen door u als donateur.

In de inleiding benadrukte de voorzitter van de Stichting, de heer Hielkema, nog eens het belang van de financiële steun die u als donateur geeft aan het behoud van het regenwoud in Frans Guyana. Met deze steun is het voor ons mogelijk om blijvend te kunnen voorzien in de jaarlijkse exploitatiekosten en daarmee in de dagelijkse bescherming van het Trésorreservaat. Daarnaast werd in deze inleiding naar voren gebracht dat de Stichting zich mag verheugen in het feit dat in toenemende mate met andere organisaties ter plaatse een goede samenwerking ontstaat. Dit geldt met name voor de Franse afdeling van het Wereld Natuur Fonds in Frans Guyana, plaatselijke natuurbeschermingverenigingen als het "Aye-Aye Environment" en recent met een Franse overheidsorganisatie gericht op de bescherming van kustgebieden in Frans Guyana, het Conservatoire du Littoral.

Het hoogtepunt van deze dag en een mijlpaal voor de Stichting Trésor was ongetwijfeld de feestelijke uitreiking van de 10.000-ste adoptie vierkante meter Trésorreservaat. Mevrouw Kikkert uit Hoogeveen ontving uit handen van de heer Kardux, lid van ons bestuur en tevens lid van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, een gedenk-certificaat. Wanneer wij bedenken dat vele donateurs door adoptie van nieuwe meters regenwoud ons werk jaarlijks blijvend financieel steunen dan blijkt uit deze mijlpaal dat zeer velen in Nederland ons werk een warm hart toedragen.

Naast de rondleidingen door de tropische kassen van de Botanische Tuinen en die veel belangstelling trokken zijn een drietal presentaties gegeven. Mevrouw Ek als expeditieleider van de onderzoeksexpeditie naar de diepe kreekdalen in Trésor. De diepe kreekdalen vormen een bijzonder biotoop binnen Trésor dat nog niet eerder was onderzocht en het onderzoek heeft dan ook een groot aantal nieuwe gegevens opgeleverd over de precieze ligging (bestaande kaarten bleken niet te kloppen) en de geologie. Daarnaast is een groot aantal nieuwe en nog onbekende soorten planten aan de lijst toegevoegd. Dr. Hans ter Steege, medewerker van het Nationaal Herbarium, afdeling Utrecht heeft een inleiding gehouden over het in kaart brengen van de (botanische) biodiversiteit van het regenwoud in Zuid Amerika en hoe die zich verhoudt tot het Trésorreservaat. Uit de jongste gegevens is gebleken dat het Kaw-gebied met daarin Trésor tot de rijkste gebieden van Fr. Guyana behoort. Eric Augusteijn heeft, als deelnemer van de eerste donateurreis naar het Trésorreservaat, een prachtig overzicht gegeven van deze veertiendaagse reis en natuurlijk met alle locaties die zijn bezocht. Tenslotte is op deze dag de nieuwe (eerste) folder van de Stichting Trésor gepresenteerd met natuurlijk een oproep aan allen om met deze folder "in de hand" een kennis, goede vriend of buren uit te nodigen donateur te worden van onze Stichting en daarmee bij te dragen aan het behoud een van de rijkste stukken regenwoud in Zuid-Amerika.

In 2005 viert de Stichting Trésor haar 10-jarig bestaan reden voor ons, zeker gezien de ervaringen van dit jaar, om de donateurdag 2005 een extra feestelijk en inhoudelijk tintje te geven.


inhoudsopgave

Remco Maas Geesteranus Nature Fund

Opgericht 24-08-2003

Marga, Frans, Franca Maas Geesteranus, Grathem

Waarom?
Remco Maas Geesteranus werd op 7 juli 1976 te Paramaribo, Suriname geboren, waar wij 3 jaar gewoond hebben. Hij was in een heleboel opzichten een blij en energiek mens. Ge´nteresseerd in heel veel verschillende zaken, zoals muziek, kunst, sport, astronomie, techniek, computer ontwerpen en vooral in de natuur om ons heen en wereldwijd. Hij was goed gezelschap, zeker voor hen, die hem beter kenden. Een zeilmaat voor zijn vader. Alhoewel hij een droog, Engels gevoel voor humor had, was hij hard voor zichzelf, probeerde soms het onmogelijke te bereiken.

Remco (en wij ook) was niet gelukkig in Nederland, waar wij kwamen wonen toen hij 11 jaar was. Hij was de ruimte gewend in onder andere Engeland, Schotland en Australië. Toen bleek, dat hij een zeer moeilijk instelbare vorm van epilepsie had. Hij voelde zich een gevangene van zijn ziekte. De vele en zware medicatie werkte bij hem niet. Zijn leerprestaties holden achteruit. Het bezorgde hem veel pijn, psychisch en fysiek. De attitude van veel mensen maakte dat hij zich buiten gesloten voelde, de eenzaamheid was groot!
Al heel jong kreeg hij veel teleurstellingen te verwerken. Maar hij bleef sterk en positief, eens zou alles beter gaan. We gingen zeilen, skiën, reizen, naar tentoonstellingen enzovoort. Er was veel keus.

Na een aantal ernstige ongelukken, kort na elkaar, schreef Remco een brief, hij noemde dit zijn testament. Hij was toen 16 jaar! Daarin vroeg hij ons om, bij zijn overlijden, zijn studiegeld aan een fonds te geven, dat actief bezig is met natuurbescherming. Remco was de laatste jaren van zijn leven ge´nteresseerd in en geamuseerd door de columns van Joep Moonen in de "GezondheidNieuws". Als conservator van het Trésor project in Frans Guyana deed Joep Moonen maandelijks verslag.
Tot ons groot verdriet overleed Remco op 8 november 2002 zeer plotseling door SUDEP (sudden death by epilepsy). Het is zo stil nu.

Wij hebben, overeenkomstig Remco's wens, besloten met Trésor in zee te gaan. De overeenkomst is getekend en daarmee is het Remco Maas Geesteranus Nature Fund een feit. Het fonds is bestemd voor natuureducatie aan de jeugd van Frans Guyana. We denken te handelen in de geest van onze zoon en broer en voelen ons mede verantwoordelijk voor het behoud van de natuur en de overdracht van kennis erover. Wij missen Remco intens, maar proberen met onze actie op positieve wijze te werken aan de heling van onszelf en hopen lang betrokken te kunnen blijven bij het werk van Trésor.inhoudsopgave

Vogelspinnenonderzoek in Trésor

Joep Moonen, met foto's van beroepsfotograaaf Nic Bishop (USA)

Toen de Stichting Trésor in 1994 het prachtige gebied opkocht dat nu het Trésor natuurreservaat is, ging de prioriteit van het onderzoek uit naar inventarisatie van de Flora. Van een Stichting die binnen de Universiteit van Utrecht geboren werd kon niet anders worden verwacht. De Botanische Tuinen, het Herbarium, en de traditie van botanisch veldonderzoek en verzamelen in de neotropen, vroeger vooral in Suriname.

De bijna 2500 hectare Trésor hebben echter niet uitsluitend een rijke regenwoud- en savanneflora. Er is een even rijke fauna met vele soorten zoogdieren, vogels, reptielen, amphibieën, insecten en spinachtigen vertegenwoordigd. Zelfs de jaguar, die wordt gezien als de top van de voedselketen, is op Trésor gesignaleerd. Tijdens het savanne-onderzoek in februari 2003 stootte men tijdens de omzwervingen op de savannes diverse keren op jaguarsporen. De talrijke tapirsporen in dat gebied zijn mogelijk een verklaring voor de bezoeken van jaguars aan Trésor.

Veel minder bekend, en mogelijk ook minder geliefd zijn de vogelspinnen van Trésor. Wellicht ten onrechte, want het zijn tamelijk onschuldige en zeer interessante dieren. Zo blijkt als we de moeite nemen ze wat nader te bekijken. Of ze te laten aanwijzen door een vogelspinnenspecialist, zoals Dr. Samuel Marshall van de Hiram University in Ohio.

Het gebergte van Roura-Kaw, waar Trésor deel van uitmaakt, trekt al lange tijd onderzoekers aan. De diversiteit in soorten is enorm hoog, wat te danken is aan Amazonische invloeden en de grote hoeveelheid neerslag van rond de 5000 mm per jaar. Hoewel moeilijk te bereiken (er was nog geen brug) over een nauwelijks begaanbare jeeptrail, bezochten gemotiveerde onderzoekers en natuurliefhebbers de heuvels van Roura -Kaw reeds in de 70'er en 80'er jaren. Je kwam er mensen tegen als Dr. Russel Mittermeier (de latere oprichter van Conservation International), Dr. Mark Plotkin (etnobotanicus en oprichter van The Amazon Team), Scott Mori (Curator New York Botanical Gardens) en natuurlijk Franse botanisten als Dr. Georges Cremers en Jean-Jacques de Granville van het ORSTOM (nu IRD) in Cayenne. Wij kwamen uit Suriname in die tijd met een jeep, sliepen in het gebergte, fotografeerden de prachtige pijlgifkikkers, droomden van reusachtige zwarte kaaimans (die komen in Suriname niet voor) in de Kawmoerassen en werden 's nachts uitgezogen door duizenden muggen. Ook Dr. Sam Marshall zwierf vanaf 1981 rond in het gebergte, op zoek naar de grootste spin ter wereld, de mygale (vogelspin) Theraphosa leblondii. Om de paar jaar kwam hij terug, vaak in gezelschap van andere zo÷logen, om de reuzenvogelspinnen in de oerwouden van Roura-Kaw te bestuderen.

De reuzenvogelspin leeft op de bodem van het woud. Hij wordt meer dan 20 cm lang. Als we meerdere van deze spinnen kunnen vergelijken valt op dat de vrouwtjes in verhouding een groter lijf en kortere poten hebben. De mannetjes hebben langere poten en we treffen ze vaak lopend aan. De vrouwtjes houden zich vooral op in holen in de grond of in gevallen bomen. De uitgang van het nest heeft een dun weefsel van web, waardoor de vogelspin insecten die dichtbij komen kan waarnemen en met een snelle uitval grijpen. De prooi wordt met de lange giftige kaken gedood. De spin eet de prooi niet op maar zuigt de sappen er uit. Het vrouwtje draagt geruime tijd een eierpakket met zich mee. De jongen komen uit in het hol van de spin en blijven daar enkele weken. Het vrouwtje bewaakt het broedsel van soms wel 50 jonge spinnen. Deze vogelspinnen blijken tenminste twee vijanden te hebben. De oudste vijand is een hele grote sluipwesp die de Theraphosa aanvalt, probeert te steken en zo de spin verlamt. De wesp legt dan eitjes tegen de immobiele spin aan en bedekt die met plantmateriaal. De larven komen uit en eten zich dik aan de spin. Verschillende kleinere sluipwespen belagen kleinere spinnen.
De tweede, meer recentere en destructievere vijand van de vogelspin is de mens. In Frans Guyana is handel in de meeste diersoorten verboden. Maar insecten en vogelspinnen zijn (nog ?) vogelvrij. De reuzenvogelspinnen worden bij honderden gevangen en geëxporteerd naar Europa, Amerika en Japan, waar ze voor hoge prijzen worden verkocht.
De afweer van de reuzenvogelspin, het afschieten van een wolkje haartjes (zo fijn dat ze huidirritatie veroorzaken) is niet effectief tegen mensen. De spinnenvangers (gewoonlijk Surinaamse bosnegers) beschermen eenvoudig hun hand met een plastic zak die daarna over de spin wordt getrokken. Vele spinnen worden geëxporteerd, anderen worden gedood (door ze in een gesloten plastic fles in de zon te zetten) en in kastjes als souvenirs verkocht in de winkels van Cayenne en Cacao. Wonderlijk genoeg kopen mensen dergelijke souvenirs.

Dr. Sam Marshall bestudeert de reuzenvogelspin en andere soorten tarantula's al jaren. Wij hadden het geluk dat hij in 1999 te gast was in onze lodge Emerald Jungle Village. Natuurlijk vroegen wij Sam zijn onderzoek vooral op het Trésorgebied te concentreren. Immers, wetenschappelijk onderzoek is een van de doelstellingen van het Trésor Natuurreservaat. Voor de wetenschappers is Trésor interessant want het is een studiegebiedwaar het woud behouden blijft.
Het veldwerk van Dr. Marshall heeft inmiddels geleid tot de ontdekking van 3 nieuwe soorten vogelspinnen waarvan er twee in Trésor voorkomen. Van één soort, de Blauwkaakvogelspin Ephebopus cyanognathus komt zelfs het holoype¹ van Trésor (zie ook Trésor Nieuws 4, mei 2001-red.-). Aan de beschrijving en publicatie van de tweede nieuwe soort van Trésor wordt nog gewerkt door de spinnenspecialisten.

In het dagelijks leven is Sam Marshall directeur van het J. H. Barrows veldstation in Ohio. Biologiestudenten worden daar vooral ook getraind in veldwerk. Bij het veldstation hoort nog een flink stuk primair Noord-Amerikaans bos.
De vraag of studenten van de Hiram University ook in Trésor veldonderzoek kunnen doen wordt natuurlijk positief beantwoord en eind november 2003 komen de eerste studenten van Hiram naar Trésor, onder leiding van Sam Marshall. Er zal vergelijkend onderzoek worden gedaan: diversiteit van soorten in Hiram, Ohio en die van het neotropisch woud van Trésor. Verder worden uiteraard de reuzenvogelspinnen en vooral hun biotoop bestudeerd : in welke bostypen leven de reuzenvogelspinnen bij voorkeur, hoe dicht is een ongestoorde populatie en hoe is de samenstelling : mannetjes, vrouwtjes, jonge dieren.

In december 2002 zetten we samen met Sam Marshall enkele zogenaamde plots (afgebakende onderzoekspercelen) uit, in dit geval van 100 x 100 meter. Op een dag namen we ook een aantal kinderen van de school van Roura mee, zodat die konden zien hoe een onderzoeker in het woud werkt. Of de kinderen het interessant vonden en bang zijn voor vogelspinnen? Kijkt U maar naar de mooie opnamen die fotograaf Nic Bishop ter plaatse maakte.

___________
¹ Een holotype is het exemplaar van een dier- of een plantensoort waaraan de beschrijving van die soort gekoppeld is. Om de kenmerken van het exemplaar vast te leggen wordt het exemplaar opgezet (dieren) of gedroogd (planten), of op alcohol gezet. Holotypes zijn voor de wetenschap de meest waardevolle exemplaren van een (museum-)collectie (red.).


inhoudsopgave

Donateursreis 2005 naar Trésor

Oproep van de reiscommissie

In verband met het tijdig kunnen voorbereiden van de 14-daagse donateursreis (in januari 2005) naar het Trésorreservaat willen wij belangstellenden voor deze reis verzoeken hun wens kenbaar te maken om aan deze reis deel te nemen. Met name om de nodige kortingen te kunnen bedingen op de vliegreis is het van belang om zo vroeg mogelijk te kunnen reserveren, reden voor ons om u nogmaals attent maken op deze unieke reis naar uw regenwoudproject in Zuid-Amerika. De afbeeldingen geven een impressie van de reis in 2003.


Inmiddels hebben wij al een flink aantal enthousiaste aanmeldingen ontvangen, maar er zijn zeker nog plaatsen beschikbaar.
De reis zal doorgang vinden indien het reisgezelschap, inclusief de leiding uit tenminste 15 personen bestaat. Dit om de kosten van de reis niet te hoog te laten worden.


Voor meer informatie over de reis kunt u zich wenden tot:

De heer V.P.A. Lukkien, Stichting Trésor, Postbus 80084,
3508 TB Utrecht, tel 030-2537436,
e-mail V.P.A. Lukkien@bio.uu.nl
of
De heer D. de Groot Ruysdaellaan 51,
3712 AR Huis ter Heide UT, tel 030-6914748,
e-mail denr.de.groot@worldonline.nl.


inhoudsopgave

Het afscheid van Sylvia Lochon en Alain Menseau

Joep MoonenIn februari 2004 moest de Association Réserve Naturelle Volontaire Trésor in Frans Guyana afscheid nemen van twee heel bijzondere mensen: Alain en Sylvia.

In het kort:
In 1997 leidde ik een missie van de DIREN en ONF naar een door het oerwoud verzwolgen Jezu´etennederzetting aan de voet van de Montagne Gabriëlle. Deze nederzetting is ergens in de 18e eeuw verlaten, maar ru´nes en Braziliaanse notenbomen herinneren nog altijd aan het feit dat hier eens mensen, missionarissen leefden. De Jezu´eten waren in de regio, ook in Amazonisch Brazilië zeer actief in die dagen.

Een van de deelnemers aan de excursie was Sylvia Lochon, de net in Frans Guyana gearriveerde onderdirecteur van de DIREN. Sylvia was zeer onder de indruk van het oerwoud en werd de vaste contactpersoon bij de DIREN voor Trésor. Toen er een Association volgens de Franse wet moest worden opgezet werd dat administratief geregeld door Alain Menseau, echtgenoot van Sylvia. Alain was tevens actief in het bestuur van de Pou d'Agouti en in het beheer van het Connetable natuurreservaat.

In de Association RNV Trésor was Alain penningmeester, maar vooral ook administrateur. Samen met uw conservator legde hij de Botanische trail aan in het Trésor reservaat. Ook deed hij personeelszaken. Sylvia Lochon maakte vervolgens mooie naamborden bij de op naam gebrachte planten. De inspanning en tijd die dit echtpaar aan Trésor besteedde is niet te berekenen. In moeilijke tijden kon de familie Moonen ook altijd rekenen op practische en morele steun van de familie Menseau - Lochon.

Wie langer in de Guyanalanden verblijft ziet veel mensen komen en gaan. Het is een feit, maar voor wie aan vrienden hecht; je went er nooit aan. Het zat al een tijdje in de lucht, en in februari was het zover: Sylvia moest een nieuwe post aanvaarden, ergens in zuidoost-Frankrijk. Een nieuwe uitdaging voor Sylvia, Alain, en hun drie dochters Flora, Victoire en Milousine.

Op 15 februari namen we officiëel afscheid van Alain en Sylvia in het Carbet van Trésor. Het idee om het samenzijn wat familiaal te houden mislukte, er waren bijna 30 mensen aanwezig. Een erkenning voor de plaats die Sylvia en Alain in de harten van velen hier veroverd hebben. Belangstellenden kwamen van als ver als St Laurent du Maroni.

Na een korte toespraak overhandigde ik namens de Stichting Trésor de afscheidscadeaus: Voor Alain het boek 'Oog in Oog' dat speciaal door de Stichting Trésor in Utrecht was uitgezocht. Voor Sylvia het fraaie 'Orchids of Suriname', een antiquarisch boek dat ik bij toeval in Paramaribo vond. Sylvia en Alain waren blij met de cadeaus, zie foto's.

Al zijn Alain en Sylvia bij het schrijven van dit artikeltje al wat gewend in Frankrijk, ze staan Trésor per e-mail nog steeds bij. MERCI POUR TOUT!inhoudsopgave

Olivier Tostain volgt Joep Moonen op als Conservator van het Trésorreservaat

Vijko Lukkien, secretaris

Het Bestuur van de Stichting Trésor heeft Olivier Tostain bereid gevonden om per 1 juli 2004 de taken van Joep Moonen, als conservator van het Trésorreservaat, over te nemen. Olivier woont met zijn gezin in Frans Guyana en is als bestuurslid van de Association Trésor ter plaatse al jaren nauw betrokken bij het werk van de Stichting. Als enthousiast ornitholoog en natuurbeschermer in Frans Guyana heeft hij zijn sporen inmiddels ruimschoots verdiend, wat mede blijkt uit het feit dat hij nu als vertegenwoordiger van de (toekomstige) Nationale Parken, gevraagd is Frans Guyana in Parijs te vertegenwoordigen. Hiervoor is hij eens in de twee maanden in Europa en hierdoor ook in staat om met het Bestuur van de Stichting Trésor in Nederland regelmatige persoonlijke contacten te onderhouden. In het volgende nummer van Trésor Nieuws zult u nader ge´nformeerd worden over het werk van Olivier en de plannen die hij heeft om het Trésorreservaat nog meer onder de aandacht te brengen van bevolking en overheid in Frans Guyana.


inhoudsopgave

De jongste donateur van Trésor

Voor zover bekend is ons splinternieuwe neefje de jongste donateur van Trésor! Op 24 mei geboren te Bussum: Jeremy Bob Ptolemy van der Veere, een mooie gezonde derde zoon voor Richard en Rianne. Op 28 mei kreeg hij van ons zijn eerste m▓ regenwoud. Natuurlijk op papier!!. Een mooi Trésorcertificaat. D¨s willen zijn broertjes er ook één, maar die moeten geduld hebben tot hun verjaardag. Op de foto zijn de trotse ouders te zien met de baby en het Trésor certificaat.

Een ander neefje van 7 jaar kreeg ook een m▓ Trésor cadeau. Hij begreep er niets van. Hoe leg je zoiets abstracts uit?? Erwin vond het een mooi plaatje; "Hang maar in mijn kamer" en hij danste weg! Mijn man en schoonzus bedachten bliksemssnel iets. "Kijk Erwin?" en sprongen in een spreidstand van ongeveer één meter, wezen op de ruimte tussen hen. "Kijk, dit is ongeveer één vierkante meter regenwoud". Erwin keek even peinzend, trok toen een stoel bij de eettafel vandaan, zette deze precies in het midden tussen zijn mama en oom, ging zitten, armen over elkaar en zei: "Zo, nu zit ik in MIJN bos!!!


inhoudsopgave

Kort Nieuws

•  In "OP REIS MET FELDERHOF" werd in de afleveringen van 21 en 28 mei door de NCRV op Nederland 1 aandacht besteed aan Trésor. In deze serie werd aandacht besteed aan projecten van Stichting DOEN op het gebied van natuur, cultuur en ontwikkeling in Suriname, Frans Guyana, Ghana en Oost Afrika. Jammer genoeg kwam deze informatie pas beschikbaar na het verschijnen van Trésor Nieuws 12.
U kunt echter nog informatie hierover vinden op www.ncrv.nl/felderhof.

•  In GezondheidNieuws nr. 6, 2004, werd aandacht besteed aan de oprichting van het Remco Maas Geesteranus Nature Fund, en de samenwerking met Trésor. Deze samenwerking is inmiddels bekrachtigd via een overeenkomst met het bestuur van Stichting Trésor.

•  Mosae Consultancy benadrukt het belang van duurzaamheid bij haar relaties door stichting Trésor te steunen Op 30 januari j.l. vierde Maurice Croux, in de sfeervolle ambiance van het Natuurhistorisch Museum te Maastricht en in aanwezigheid van vele genodigden, de start van zijn nieuwe onderneming Mosae Consultancy. Onderstaand kunt u lezen hoe dit heuglijke feit samen met Stichting Trésor succesvol tot een duurzame herinnering werd gemaakt.
Mosae Consultancy (www.mosae.nl) is een bedrijfseconomisch adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het werkveld van strategie, financiën en kwaliteitsmanagement en begeleiding/coaching van ondernemers. In haar dienstverlening speelt het woord duurzaam een central rol. Zo streeft men naar duurzame advisering en een duurzame relatie met de opdrachtgevers. Alles met het oog op een duurzame toekomst.
Om te benadrukken dat dit niet alleen mooie woorden zijn, heeft Maurice Croux meteen de daad bij het woord gevoegd. Om uiting te geven aan zijn visie heeft hij voor alle genodigden een vierkante meter van het Trésorreservaat geadopteerd. Een geste die getuige de reacties van de genodigden zeer werd gewaardeerd. Met een tevreden ondernemer, tevreden klanten, een tevreden stichting Trésor, maar vooral weer de stap voorwaarts in het duurzaam behoud van ons regenwoudreservaat, heeft dit initiatief alleen maar winnaars opgeleverd.


inhoudsopgave

Colofon

Trésor nieuws
verschijnt 3x per jaar. De papieren versie wordt gratis toegezonden aan de donateurs van de Stichting Trésor

Redactie
Bert van den Wollenberg

Redactie-adres

Postbus
Telefoon
Fax
E-mail

Bankrekening   
80162, 3508 TD Utrecht
030 253 28 76
030 253 51 77
L.J.W.VANDENWOLLENBERG@BIO.UU.NL

78.47.36.618
Betaalt u met Girotel (of de bank-variant)? Gelieve dan uw naam en adres te vermelden.

Vormgeving digitale versie
Eric Augusteijn

Verhuizen
Gaat u verhuizen?
Geef uw adreswijziging schriftelijk of telefonisch door:

Postbus
Telefoon    
80162, 3508 TD Utrecht
030 253 18 26

Informatie over Frans Guyana
Derk de Groot
Stichting Trésor
Ruysdaellaan 51, 3712 AR Huis ter Heide
Telefoon   030 691 47 48
Email  denr.de.groot@worldonline.nlContact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2006 Stichting Trésor