Zoeken  Home
Stichting Trésor Utrecht

Anbi-verantwoording

De Stichting Trésor is door de Belastingdienst sinds 1 januari 2008 aangemerkt
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
(In de zoekmachine van de Belastingdienst 'TRESOR' zonder accent invoeren.)

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Aan de aanwijzing tot ANBI is de verplichting verbonden om het volgende te publiceren:
 1. De naam van de instelling: Stichting Trésor.
 2. KvK Utrecht: 41187239 - RSIN 804206399
 3. Postbus 80.058, 3508 TB Utrecht
  Telefoon 030-253 74 36

 4. Doelstellingen (statuten, art. 2 en 3)
   Artikel 2
   1. De stichting heeft ten doel: het behoud en de bescherming van het tropische regenwoud, in het bijzonder die van het Guyana Shield in Zuid-Amerika.
   2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door;
    1. het ondersteunen van de activiteiten van de Association Réserve Naturelle Regionale Trésor in Frans-Guyana;
    2. het stimuleren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek, programma's voor onderwijs en voorlichting zowel Frans-Guyana als in Nederland.
    3. het verwerven van financiële middelen bij sponsoren, donateurs en anderen;
    4. het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
   3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
   Artikel 3
   1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
    • het bij de oprichting tot verwezenlijking van het doel van de stichting afgezonderde kapitaal;
    • subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten;
    • alle andere verkrijgingen en baten.
   2. Nalatenschappen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 5. Beleidsplannen:

 6. Bestuur:
  • Prof. dr. René Boot (voorzitter)
  • Dhr. Aart de Lang (vice-voorz.)
  • Rens Vaessen (secretaris, red. TN)
  • Drs. Jelle Schuurmans (penningmeester)
  • Ir. Gijs van Tol (lid)
  • Dr. Peter van der Meer (lid)
  • Ir. Erik Persoon (lid)

 7. Beloningsbeleid
  Eén administratieve medewerker werkt met ingang van 2011 onder een contract met vergoeding voor de gewerkte uren en gemaakte reiskosten. De organisatorische en administratieve werkzaamheden waren dusdanig omvangrijk geworden dat niet langer van haar verwacht kon worden dat zij dit werk als vrijwilliger zou uitvoeren (wat zij daarvoor acht jaar lang heeft gedaan!).
  De bestuursleden en overige medewerkers vervullen hun functie op basis van vrijwilligheid.

 8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording zijn te vinden
  in het laatste jaarverslag.
Contact | Sitemap | Auteurs | Webmaster | ©2013 Stichting Trésor